Make your own free website on Tripod.com
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นายวิทมนตร์  เหล่าหว้าน
นายกเทศมนตรีมณฑลอานสี

นางสาวกมลชนก   สุวรรณกลาง
เลขานุการนายกตุ้ม

นายอรรณพ   สุวรรณกลาง
รัฐมนตรีกระทรวงเลี้ยงแกะประจำมณฑล

นายประสันต์  นามสกุลไม่รู้
ที่ปรึกษานายกนะจ๊ะ

นางสาวกฤษณี  .................
รัฐมนตรีว่ากามกระทรวงเหอเบอรี

 

พี่ใหญ่ตระกูลเหอ...


รัฐมนตรีช่วยว่ากามกระทรวงคอมปวย